js foreach用法

大自然

通过一个具体的代码示例来给大家展示一下forEach是怎么用的

我们初始化一个Set实例,可以以这种方式:

const set = new Set([1,2,3]);
console.log(set); // Set(3) {1,2,3}

思路就是把一个数组作为构造函数Set()的参数。

假设要求,不允许给参数。

那么应该这么写:

const set = new Set();
set.add(1);
set.add(2);
set.add(3);
console.log(set); // Set(3) {1,2,3}

我们可以看到,有三行代码特别像。(就是使用add函数的那三行)

如果有100个元素,难不成要写100行?

所以这个时候就可以用到forEach的。

把代码优化一下就是:

const set = new Set();
[1,2,3].forEach(item => set.add(item));
console.log(set); // Set(3) {1,2,3}