js数组解构赋值

其实js es6版本中新加的“解构赋值”的功能是非常实用的,让我们的开发更加地方便。

如果我想把一个有着三个元素的数组中的元素都抽出来,分别赋值给一个变量,以前的做法是这样的:

var arr = [1, 3, 7]
var one = arr[0], two = arr[1], three = arr[2]
console.log(one, two, three) // 1 3 7

这看着是不是很繁琐?

有了“解构赋值”后,可以这么干:

let [one, two, three] = [1, 3, 7]
console.log(one, two, three) // 1 3 7